Asosiy menu

Davlat standartlari


Noshirlik va matbaa sohasidagi standart hamda texnik shartlarini olish uchun «O‘zstandart» agentligiga murojaat eting.

***

Davlat standartlari ro‘yxati


Ўзбекистон давлат стандарти умумтаълим мактаблари учун дарслик ва ў?ув ?ўлланмалари. Нашрга тайёрлаш ва матбаа ижроси
O’zDSt 855:2012
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан O’zDSt 855:2007 давлат стандарти асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон стандартлашлариш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлигида 18.01.2012 йилда №05-131сон билан ТАСДИ?ЛАНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН.
3. O’zDSt 855:2008 ўрнига киритилмо?да.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти олий, ўрта махсус ва касб таълими тизими учун дарсликлар ва ў?ув ?ўлланмалари нашрга тайёрлаш ва матбаа ижроси
OzDSt 956-2007
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг «O'ZDAVMATBUOTLITI»томонидан OzDSt 956-2000 давлат стандарти асосида Ўзбекистон Mатбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?лаган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом, Чўлпон номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйлари, «Шар?» НМАК ва «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриётлари билан КЕЛИШИЛГАН.
3. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлиги «Ўзстандарт» «07» ноябрьдаги 2007й. №05-58 ?АРОРИ билан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ва АМАЛГА КИРИТИЛГАН.
4. OzDSt 956-2000 ўрнига киритлмо?да.
Мазкур давлат стандарти ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишинининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
Мазкур давлат стандарти Ўзстандарт рухсатисиз тўли? ёки ?исман чоп этилиши, нусха кўпайтирилиши, расмий нашр сифатида тар?атилиши мумкин эмас.
***
Ўзбекистон давлат стандарти китоб ва журналлар нашрлари. Ноширлик-матбаа тайёрлашнинг асосий ўлчамлари
O’z DSt 976:2000
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон Республикаси Давлат матбуот ?ўмитасининг ЎзГипроНИИ полиграф институти томонидан ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ ва ТАСДИ?ЛАШГА ТА?ДИМ ЭТИЛДИ.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма?камаси ?узуридаги стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Ўзбекистон Давлат Маоказининг 18.09.2000 № 12-294 ?арори билан ТАСДИ?ЛАНГАН ва ЖОРИЙ ?ИЛИНГАН.
3. Ўздавстандарт томонидан 18.09.2000 да 1002 ра?ам билан РЎЙХАТГА ОЛДИНГАН.
4. ОСТ 29.62-86 ўрнига.
Мазкур давлат стандарти ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишинининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти чоп этиш учун ишлатиладиган босмахона ?о?ози
O’z DSt 1065:2010
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан ?ал?оро ГОСТ 9095-83 ва 09.01.2004й. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан тасди?ланган «Стандартларни ?айта рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси» га биноан ишлаб чи?илди.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлиги Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан киритилди.
3. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 4 апрель 2005й. №05/01-10 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛДИ.
4. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 28 декабрь 2010й. №05-250 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛДИ ва ?ўллаш муддати 2016 йилгача узайтрилди.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида амалиётга киритилиши (амалиётнинг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти чоп этиш учун ишлатиладиган офсет ?о?ози
O’z DSt 1066:2011
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан хал?аро ГОСТ 9094-89 ва 09.01.2004й. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан тасди?лаган «Стандартларни ?айта рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси» га биноан ишлаб чи?илди.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлиги Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан КИРИТИЛДИ.
3. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 4 апрель 2005й.№05/01-10 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛДИ.
4. Илк маротаба киритилди.
5. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 4 апрель 2011 йил. №05/0110 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛДИ. ?ўллаш муддати 2016 йилгача узайтрилди.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида амалиётга киритилиши (амалиётнинг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти силли?ланган ?о?оз
O’z DSt 1067:2010
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан Хал?оро ГОСТ 21444-75 ва 09.01.2004й. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан тасди?лаган «Стандартларни ?айта рўхатга олиш бўйича ташкилий режаси» га биноан ишлаб чи?илди.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлиги Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан КИРИТИЛДИ.
3. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 4 апрель 2005й. 05/01-10 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛДИ.
4. Илк маротаба киритилди.
5. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 28 декабрь 2010й. 05-250 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛДИ ва ?ўллаш муддати 2016 йилгача узайтрилди..
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида амалиётга киритилиши (амалиётнинг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти му?ова ?о?ози
O’z DSt 1068:2010
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан Хал?аро ГОСТ 20283-74 ва 09.01.2004й. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан тасди?лаган «Стандартларни ?айта рўхатга олиш бўйича ташкилий режаси» га мувофи? ишлаб чи?илди.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлиги Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан КИРИТИЛДИ.
3. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 4 апрель 2005й. № 05/01-10 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛДИ.
4. Илк маротаба киритилди.
5. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 31 декабрь 2010й. №05-253 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛДИ. ?ўллаш муддати 2016 йилгача узайтрилди.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида амалиётга киритилиши (амалиётнинг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти форзац ?о?ози
O’z DSt 1069:2010
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан Хал?оро ГОСТ 6742-79 ва 09.01.2004й. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан тасди?лаган «Стандартларни ?айта рўхатга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан КИРИТИЛДИ.
3. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 26 апрель 2005й. № 05–12 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛДИ.
4. Илк маротаба киритилди.
5. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 28 декабрь 2010й. №05–12 сонли ?арори билан ТАСДИЛАНДИ ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛДИ ва ?ўллаш муддати 2016 йилгача узайтрилди.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида амалиётга киритилиши (амалиётнинг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти газеталар, ўлчамлари.
O’z DSt 1070:2010
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан Хал?оро ГОСТ 9254-77 ва 09.01.2004й. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан тасди?лаган «Стандартларни ?айта рўхатга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлиги Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан КИРИТИЛДИ.
3. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 26 апрель 2005й. №05–12 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛДИ.
4. Илк маротаба киритилди.
5. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 28 декабрь 2010й. № 05–250 сонли ?арори билан ?ўллаш муддати 2016 йилгача узайтирилди.
Мазкур стандартнинг ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида амалиётга киритилиши (амалиётнинг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти му?овалар ва му?овалаш жилдлари, турлари
O’z DSt 1071:2010
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан Хал?оро ГОСТ 22240-76 ва 09.01.2004й. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан тасди?лаган «Стандартларни ?айта рўхатга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлиги Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан КИРИТИЛДИ.
3. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 26 апрель 2005й. №05-12 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛДИ.
4. Илк маротаба киритилди.
5. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 4 январь 2011й. №05-256 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛДИ ва ?ўллаш муддати 2016 йилгача узайтрилди.
Мазкур стандартнинг ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида амалиётга киритилиши (амалиётнинг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти газета ?о?ози
O’z DSt 1077:2010
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан Хал?оро ГОСТ 6445-74 ва 09.01.2004й. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги тасди?лаган «Стандартларни ?айта рўхатга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан КИРИТИЛДИ.
3. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 27 апрель 2005 й №05-17 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛДИ.
4. Илк маротаба киритилди.
5. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 28 декабрь 2010-2015 й №05-250 сонли ?арори билан ?ўллаш муддати 2016 йилгача узайтрилди.
Мазкур стандартнинг ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида амалиeтга киритилиши (амалиeтнинг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти китоб ва журналлар нашрлари бичимлари
O’z DSt 1078:2010
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан Хал?оро ГОСТ 5773-90 ва 09.01.2004й. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан тасди?лаган «Стандартларни ?айта рўхатга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан КИРИТИЛДИ.
3. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 27 май 2005й. №05-17 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛДИ.
4. Илк маротаба киритилди.
5. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 4 январь 2011й. №05-256 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛДИ ?ўллаш муддати 2016 гача узайтрилди.
Мазкур стандартнинг ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида амалиётга киритилиши (амалиётнинг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти му?овалаш картони
O’z DSt 1079:2010
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбабуот ва ахборот Агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан Хал?оро ГОСТ 7950-77 ва 09.01.2004й. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги тасди?лаган «Стандартларни ?айта рўхатга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбаа ва ахборот Агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан КИРИТИЛДИ.
3. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 27 май 2005й. №05-17 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛДИ.
4. Илк маротаба киритилди.
5. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 31 декабрь 2010й. №05-253 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛДИ ва ?ўллаш муддати 2016 йилгача узайтрилди.
***
Ўзбекистон давлат стандарти елимланган астарли газлама
O’z DSt 1087:2010
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан Давлатлараро ГОСТ 25441- 90. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлиги Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан КИРИТИЛДИ.
3. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 25 июль 2005й. №05-27 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва ЖОРИЙ ЭТИЛДИ.
4. Дастлабки жорий этилиши.
5. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 4 январь 2011й. №05-256 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва ЖОРИЙ ЭТИЛДИ ва ?ўллаш муддати 2016 йилгача узайтрилди.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти полиэфир пахтали матбаа шаша докаси
O’z DSt 1088:2010
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан Давлатлараро ГОСТ 5196-75 ва 09.01.2004й. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан тасди?лаган «Стандартларни ?айта рўхатга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлиги Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан КИРИТИЛДИ.
3. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 25.07.2005й. 05-27 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва ЖОРИЙ ЭТИЛДИ.
4. Илк маротаба киритилди.
5. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 28.12.2010й. 05-250 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва ЖОРИЙ ЭТИЛДИ ва ?ўллаш муддати 2016 йилгача узайтрилди.
Мазкур стандартнинг ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида амалиётга киритилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти крахмал – каолин билан ?опланган му?ова материали
O’z DSt 1089:2010
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг ЛИТИ томонидан тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси» ва давлатлараро стандарт бўлган ГОСТ 5202 - 78 асосида ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлиги Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан КИРИТИЛДИ.
3. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 25.07.2005 й 05-27 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва ЖОРИЙ ЭТИЛДИ ва ?ўллаш муддати 2016 йилгача узайтрилди.
4. Дастлабки жорий этилиши.
5. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 04.01.2011й. №05-256 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва ЖОРИЙ ЭТИЛДИ ва ?ўллаш муддати 2016 йилгача узайтрилди.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши ) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсатгичда босиб чи?илади
***
Ўзбекистон давлат стандарти поливинилацетат, гомополимер, да?алдисперсли дисперсия
O’z DSt 1090:2010
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан Давлатлараро стандарт ГОСТ 18992-80 ва 09.01.2004й. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги тасди?лаган «Стандартларни ?айта рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан КИРИТИЛДИ.
3. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 25.07.2005й. 05-27 сонли ?арори билан ТАСДИКЛАНДИ ва ЖОРИЙ ЭТИЛДИ.
4. Дастлабки жорий этилиши.
5. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 04.01.2011й. №11-62 сонли ?арори билан ТАСДИКЛАНДИ ва ЖОРИЙ ЭТИЛДИ ?ўллаш муддати 2016 йилгача узайтрилди.
Мазкур стандартнинг ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисида маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсатгичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти ?о?оз. елимланиш даражасини штрихли ани?лаш услуби
O’z DSt 1111:2011
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ ва ТТЕСИ Матбаа ва босма ма?сулотлари дизайни кафедраси томонидан давлатлараро стандарти ГОСТ 8049 асосида Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. № 05-349 12 ноябрь 2011й. даги «Ўзстандарт» ?арори билан ТАСДИ?ЛАНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН. ?ўлланиш муддати 2017 йилгача узайтирилди.
3. Ўзбекистон матбаа ва ахборот Агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги, Чўлпон номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйлари, Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН
4. ГОСТ 8049 ўрнига киритилган.
5. Мазкур стандарт киритилиши билан ГОСТ 8049 Ўзбекистон ?удудида ўз кучини йў?отади.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти ?о?оз. 1m2 майдонли ?о?оз вазнини, ?алинлигини ва зичлигини ани?лаш услублари
O’z DSt 1112:2011
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ ва ТТЕСИ Матбаа ва босма ма?сулотлари дизайни кафедраси томонидан давлатлараро стандарти ГОСТ 13199-94 асосида Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. № 05-349 12.11.2006й. даги «Ўзстандарт» ?арори билан ТАСДИ?ЛАНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги, Чўлпон номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйлари, Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
4. ГОСТ 13199-67 ўрнига киритилган.
5. Мазкур стандарт киритилиши билан ГОСТ 13199-94 Ўзбекистон ?удудида ўз кучини йў?отади.
6. № 05-349 12.11.2011й. даги «Ўзстандарт» ?арори билан ТАСДИ?ЛАНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН ?ўллаш муддати 2016 йилгача узайтрилган.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти толали ярим тайёр ма?сулотлар, ?о?оз ва картон узилишига чидамлилигини ва чўзилганда узайишини ани?лаш услублари
O’z DSt 1113:2011
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ ва ТТЕСИ Матбаа ва босма ма?сулотлари дизайни кафедраси томонидан давлатлараро стандарти ГОСТ 13525.1-79 асосида Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. № 05–349 12.11.2011й. даги «Ўзстандарт» ?арори билан ТАСДИ?ЛАНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН. ?ўллаш муддати 2016 йилгача узайтрилган.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги, Чўлпон номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйлари, Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
4. ГОСТ 13525.1 ўрнига киритилган.
5. Мазкур стандарт киритилиши билан ГОСТ 13525.1-79 Ўзбекистон ?удудида ўз кучини йў?отади.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти ?о?оз ва картон кул ми?дорини ани?лаш услуби
O’z DSt 1120:2011
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан O’zDSt 1120:2007 давлат стандарти асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. O’zDSt 1120:2007 ўрнига киритилмо?да.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти ?о?оз ва картон силли?ликни ани?лаш услуби
(бекк услуби)
O’z DSt 1121:2011
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан O’zDSt 1121:2007 давлат стандарти асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. O’zDSt 1121:2007 ўрнига киритилмо?да.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти ?о?оз ва картон намлигини ани?лаш. ?уритиш шкафида ?уритиш усули
O’z DSt 1122:2011
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан O’zDSt 1122:2007 давлат стандарти асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон стандартлашлариш, метрология ва сертификатлаштириш Агентлигида 29 январь 2013 йилда № 05-425-сон билан ТАСДИ?ЛАНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН.
3. O’zDSt 1122:2007 ўрнига киритилмо?да.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти рангли ёзув ?о?ози
O’z DSt 1130:2011
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг «O'ZDAVMATBUOTLITI» томонидан давлат стандарти ГОСТ 6861 -73 асосида Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?лаган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом, Чўлпон номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриётлари билан КЕЛИШИЛГАН.
3. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлиги «Ўзстандарт» 17.04.2007 даги № 05-91 ?АРОРИ билан ТАСДИ?ЛАНГАН ва АМАЛГА КИРИТИЛГАН.
4. ГОСТ 6861 -73 ўрнига киритилмо?да.
Мазкур давлат стандарти ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишинининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти матбаа сими
O’z DSt 1131:2013
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг «O'ZDAVMATBUOTLITI» томонидан давлат стандарти ГОСТ 7480 -73 асосида Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?лаган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом, Чўлпон номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриётлари билан КЕЛИШИЛГАН.
3. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлиги «Ўзстандарт» 29.01.2013й..даги № 05-425 ?АРОРИ билан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ва АМАЛГА КИРИТИЛГАН. ?ўллаш муддати 2018 йилгача узайтирилган.
4. O'zDSt 1131: 2007 ўрнига киритлмо?да.
Мазкур давлат стандарти ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишинининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти ?о?оз ва ?о?оздан тайёрланадиган ма?сулотлар истеъмолдаги бичимлар
O’z DSt 1137:2013
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг «O'ZDAVMATBUOTLITI» томонидан давлат стандарти ГОСТ 9327-60 асосида Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?лаган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси» га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом, А.Чўлпон номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриётлари билан келишилган.
3. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлиги «Узстандарт» 29 январь 2013 № 05-425 томонидан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН. ?ўлланиш муддати 2018 йилгача узайтирилди.
4. OzDSt 1137 : 2007 ўрнига киритилмо?да
Мазкур тармо? стандарти ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Узстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти ?о?оз. шаффофлигини ёки ношаффоф эмаслигини ани?лаш услуби
O’z DSt 1141:2007
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан O’zDSt 1141:2007 давлат стандарти асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. O’zDSt 1141:2007 ўрнига киритилмо?да.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти асбобсозлик микроскоплари
O’z DSt 1171:2008
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги МЧЖ «О`zDAVMATBUOTLITI» институти томонидан ГОСТ 8074 стандарти асосида Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?лаган «Стандартларни ?айта рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги, «Шар?» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?,?улом ва Чўлпон номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси» давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
3. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги МЧЖ «О`zDAVMATBUOTLITI» институти томонидан КИРИТИЛДИ.
4. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлиги «Ўзстандарт»нинг 31.10.2008 йилда № 05-123 ?АРОРИ билан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН.
5. ГОСТ 8074 ўрнига киритилмо?да.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда эълон ?илинади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти лупалар турлари, асосий параметрлари
O’z DSt 1178:2008
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ ва ТТЕСИ Матбаа ва босма ма?сулотлари дизайни кафедраси томонидан давлатлараро стандарти ГОСТ 25706-83 асосида Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. № 05-131 31.12.2008й. даги «Ўзстандарт» ?арори билан ТАСДИ?ЛАНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги, Чўлпон номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйлари, Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН
4. ГОСТ 25706-83 ўрнига киритилган.
5. Мазкур стандарт киритилиши билан ГОСТ 8049 Ўзбекистон ?удудида ўз кучини йў?отади.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти босма бўё?лар шаффофлигини ани?лаш услуби
O’z DSt 1179:2008
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ ва ТТЕСИ Матбаа ва босма ма?сулотлари дизайни кафедраси томонидан давлатлараро стандарти ГОСТ 7086-75 асосида Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», «?.?улом», «Чўлпон» номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
3. «Узстандарт» Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлигида 28.01.2009й. №05-133 тасди?ланган ва амалга киритилган.
4. ГОСТ 7086-75 ўрнига киритилган.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» Агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти картография ?о?ози техникавий шартлар
O’z DSt 1180:2008
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ ва ТТЕСИ Матбаа ва босма ма?сулотлари дизайни кафедраси томонидан давлатлараро стандарти ГОСТ 1339-86 асосида Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», «?.?улом», «Чўлпон» номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН
3. «Узстандарт» Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлигида 28.01.2009й. №05-133 тасди?ланган ва амалга киритилган
4. ГОСТ 1339-79 ўрнига киритилган.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» Агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти босма бўё?лари. Реагентлар таъсирига чидамлиликка синаш услуби
O’z DSt 1181:2008
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ ва ТТЕСИ Матбаа ва босма ма?сулотлари дизайни кафедраси томонидан давлатлараро стандарти ГОСТ 26160-84 асосида Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», «?.?улом», «Чўлпон» номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН
3. «Узстандарт» Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлигида 28.01.2009й. №05-133 тасди?ланган ва амалга киритилган
4. ГОСТ 26160-84 ўрнига киритилган.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» Агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти босма бўё?лар, бўё?нинг ?о?озда
муста?камланишини ани?лаш услуби
O’z DSt 1182:2008
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ ва ТТЕСИ Матбаа ва босма ма?сулотлари дизайни кафедраси томонидан давлатлараро стандарти ГОСТ 6592-73 асосида Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», «?.?улом», «Чўлпон» номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН
3. «Узстандарт» Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлигида 28.01.2009й. №05-133 тасди?ланган ва амалга киритилган
4. ГОСТ 6592-73 ўрнига киритилган.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» Агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти расм ?о?ози
O’z DSt 1183:2008
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ ва ТТЕСИ Матбаа ва босма ма?сулотлари дизайни кафедраси томонидан давлатлараро стандарти ГОСТ 7277-83 асосида Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», «?.?улом», «Чўлпон» номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
3. «Узстандарт» Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлигида 28.01.2009й. №05-133-сон билан тасди?ланган ва амалга киритилган
4. ГОСТ 7277-77 ўрнига киритилган.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» Агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти ?о?оз асосли му?овабоп материал
O’z DSt 1184:2008
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ ва ТТЕСИ Матбаа ва босма ма?сулотлари дизайни кафедраси томонидан давлатлараро стандарти ГОСТ 9996-84 асосида Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», «?.?улом», «Чўлпон» номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН
3. «Узстандарт» Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлигида 28.01.2009й. №05-133 тасди?ланган ва амалга киритилган
4. ГОСТ 9996-84 ўрнига киритилган.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» Агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти нашрлар. Асосий элементлари
O’z DSt 2302:2011
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги «Ozdavmatbuotliti» институти томонидан ГОСТ 7.0.3-2006 асосида ва Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 2004 йил 9 январда тасди?лаган «Стандартларни рўйхатга олиш» бўйича ташкилий режасига мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом ?амда Чўлпон номидаги нашриёт–матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон Миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриётлари билан КЕЛИШИЛГАН.
3. Ўзбекистон Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлигининг 28.08.2011й. №05-331 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНГАН ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛГАН.
4. Илк маротаба киритилди.
Ушбу стандарт ва иловаларининг Ўзбекистон худудида амалиётга киритилиши (амалиётдан тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда чоп этилади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти нашрлар, нашр аннотациясига умумий талаблар
O’z DSt 2303:2011
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг «O'ZDAVMATBUOTLITI» томонидан ГОСТ 7.86-2003 стандарти асосида Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?лаган «Стандартлар ишлаб чи?иш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛГАН ВА КИРИТИЛГАН.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом, Чўлпон номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриётлари билан КЕЛИШИЛГАН.
3. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлиги «Ўзстандарт» 28.08.2011й.даги №05-331 ?АРОРИ билан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ва АМАЛГА КИРИТИЛГАН.
4. Ўзбекистон давлат стандарти ишлаб чи?илгани муносабати билан ГОСТ 7.86-2003 стандарти Ўзбекистон Республикаси худудида бекор этилади.
Мазкур давлат стандарти ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишинининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти нашрлар, асосий турлари
O’z DSt 2316:2011
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги «Ozdavmatbuotliti» институти томонидан ГОСТ 7.60—2003 асосида ва Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 2004 йил 9 январда тасди?лаган «Стандартларни рўйхатга олиш» бўйича ташкилий режасига мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Агентлигининг 27.02.2012й. №05-372 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНГАН ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛГАН.
3. Ўзбекистон давлат стандарти ишлаб чи?илгани муносабати билан ГОСТ 7.60-2003 Ўзбекистон Республикаси худудида бекор этилади.
Ушбу стандарт ва иловаларининг Ўзбекистон ?удудида амалиётга киритилиши (амалиётдан тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» Агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда берилади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти нашрлар. Чи?иш маълумотлари
O’z DSt 2317:2011
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги «Оzdavmatbuotliti» институти томонидан давлат стандарти ГОСТ 7.4-95 асосида ва Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги 2004 йил 9 январда тасди?лаган «Стандартларни рўйхатга олиш» бўйича ташкилий режасига мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом ?амда Чўлпон номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон Миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриётлари билан КЕЛИШИЛГАН.
3. Ўзбекистон Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Агентлигининг 13.01.2012й. № 05-402 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНГАН ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛГАН.
4. Ўзбекистон давлат стандарти ишлаб чи?илгани муносабати билан ГОСТ 7.4-95 стандарти Ўзбекистон Республикаси худудида бекор этилади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти нашрлар хал?аро стандарт китоб ра?ами
O’z DSt 2318:2011
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги «Ozdavmatbuotliti» институти томонидан ГОСТ 7.53 - 2007 асосида ва Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг 2004 йил 9 январда тасди?лаган «Стандартларни рўйхатга олиш» бўйича ташкилий режасига мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2 .Ўзбекистон Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлигининг 27 февраль 2012й. №05-372 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНГАН ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛГАН.
3. Ўзбекистон давлат стандарти ишлаб чи?илгани муносабати билан ГОСТ 7.53—2007 Ўзбекистон Республикаси худудида бекор этилади.
Ушбу стандарт ва иловаларининг Ўзбекистон худудида амалтга киритилиши (амалтдан тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» Агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда чоп этилади.
***
Ўзбекистон давлат стандарти нашрлар му?ова ва му?ова жилдлари
O’zDSt 2319:2011
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги «Ozdavmatbuotliti» институти томонидан ГОСТ 7.84—2002 асосида ва Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги 2004 йил 9 январда тасди?лаган «Стандартларни рўйхатга олиш» бўйича ташкилий режасига мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлигининг 27 февраль 2012й. № 05-372 сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНГАН ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛГАН.
3. Ўзбекистон давлат стандарти ишлаб чи?илгани муносабати билан ГОСТ 7.84—2002 Ўзбекистон Республикаси худудида бекор этилади.
Ушбу стандарт ва иловаларининг Ўзбекистон худудида амалиётга киритилиши (амалиётдан тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда чоп этилади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти китоб нашрлари ўраб жойлаш, там?алаш, транспортда ташиш ва са?лаш
TSt 29 -001: 2005
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан Давлатлараро ОСТ 29.2-83 стандарт асосида. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директорининг ўринбосари томонидан 07.09.2005 й ТАСДИ?ЛАНГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 07.09.2005й. даги № 88 сонли буйру?и Билан АМАЛГА КИРИТИЛГАН
4. Ўзбекистон матбаа ва ахборот Агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт – матбаа ижодий уйлари билан КЕЛИШИЛГАН.
5. БИРИНЧИ МАРТА КИРИТИЛИШИ.
6. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Агентлигида 09.09.2005 №112/104 РЎЙХАТГА ОЛИНДИ
7. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Агентлигида 27.12.2010 №112/049 2010-2016 йилгача ?ўлланиш муддати узайтирилди РЎЙХАТГА ОЛИНДИ
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади
***
Ўзбекистон тармо? стандарти газеталар. Умумий техник талаблар
TSt 29 -002: 2005
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан Давлатлараро ОСТ 29.125-95 стандарт асосида. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси» мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директорининг ўринбосари томонидан 07.09.2005 й ТАСДИ?ЛАНГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 07. 09. 2005й. даги № 88 сонли буйру?и билан АМАЛГА КИРИТИЛГАН
4. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт – матбаа ижодий уйлари билан КЕЛИШИЛГАН.
5. БИРИНЧИ МАРТА КИРИТИЛИШИ.
6 Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Агентлигида 29.12.2010 №112/057 РЎЙХАТГА ОЛИНДИ ва ?ўллаш муддати 2016 йилгача узайтирилди.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади
***
Ўзбекистон тармо? стандарти маркаланмаган суратли откриткалар. Нашрий – матбаа безаклаш
TSt 29 -003: 2005
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан Давлатлараро ОСТ 29.35-84 стандарт асосида. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси» мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директорининг ўринбосари томонидан 07.09.2005 й ТАСДИ?ЛАНГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 07.09.2005й. даги №88 сонли буйру?и билан АМАЛГА КИРИТИЛГАН
4. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт – матбаа ижодий уйлари билан КЕЛИШИЛГАН.
5. Биринчи марта киритилиши
6. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Агентлигида 09.09.2005 №112/106 РЎЙХАТГА ОЛИНДИ.
7. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Агентлигида 04.01.2011 №112/059 сонли ?арори билан ?ўлланиш муддати 2016 йилгача узайтирилди.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади
***
Ўзбекистон тармо? стандарти даврий нашрлар. Ўраб жойлаш ва там?алаш
ТSt 29 - 004 : 2005
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан Давлатлараро ОСТ 45.18-86 стандарт асосида. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси» мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директорининг ўринбосари томонидан 07.09.2005 й ТАСДИ?ЛАНГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 07.09.2005й. даги № 88 сонли буйру?и билан АМАЛГА КИРИТИЛГАН
4. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт – матбаа ижодий уйлари билан КЕЛИШИЛГАН.
5. БИРИНЧИ МАРТА КИРИТИЛИШИ.
6. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Агентлигида 09.09.2005 №112/107 РЎЙХАТГА ОЛИНДИ
7. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Агентлигида 27.12.2010 №112/050 сонли ?арори билан ?ўлланиш муддати 2016 йилгача узайтирилди.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади
***
Ўзбекистон тармо? стандарти вара?ли нашрлар. Ўраб жойлаш, там?алаш, транспортда ташиш ва са?лаш
ТSt 29 - 005 : 2005
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан Давлатлараро ОСТ 29. 108-86 техник шартлар асосида. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директорининг ўринбосари томонидан ТАСДИ?ЛАНГАН
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан 13.12.2010й.даги №344 сонли буйру?и билан АМАЛГА КИРИТИЛГАН
4. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт – матбаа ижодий уйлари билан КЕЛИШИЛГАН.
5. БИРИНЧИ МАРТА КИРИТИЛИШИ
6. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Агентлигида 29.12.2010й. №112/051 РЎЙХАТГА ОЛИНДИ ва ?ўллаш муддати 2016 йилгача узайтирилди.
Мазкур тармо? стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади
***
Ўзбекистон тармо? стандарти плакатлар. Матбаа безаклаш, умумий техник талаблар
ТSt 29 - 006 : 2005
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан Давлатлараро ОСТ 29. 28 – 78 стандарт асосида. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директорининг ўринбосари томонидан ТАСДИ?ЛАНГАН
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан 13.12.2010й.даги №344-сонли буйру?и билан АМАЛГА КИРИТИЛГАН
4. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт – матбаа ижодий уйлари билан КЕЛИШИЛГАН.
5. БИРИНЧИ МАРТА КИРИТИЛИШИ
6. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Агентлигида 27.12..2010й. №112/052 РЎЙХАТГА ОЛИНДИ ?ўллаш муддати 2016 йилгача узайтирилди.
Мазкур тармо? стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади
***
Ўзбекистон тармо? стандарти кичик шаклдаги китобчалар нашри
ТSt 29 - 007 : 2005
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан Давлатлараро ТУ 29. 01 – 73-79 техник шартлар асосида. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси» мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директорининг ўринбосари томонидан ТАСДИ?ЛАНГАН
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан 13.12.201й.даги №344сонли буйру?и билан АМАЛГА КИРИТИЛГАН
4. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт – матбаа ижодий уйлари билан КЕЛИШИЛГАН.
5. БИРИНЧИ МАРТА КИРИТИЛИШИ.
6. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Агентлигида 31.12.2010й. №112/058 РЎЙХАТГА ОЛИНДИ ва ?ўллаш муддати 2016 йилгача узайтрилди.
Мазкур тармо? стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади
Ўзбекистон тармо? стандарти му?овали нашрлар
ТSt 29 - 008 : 2005
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан Давлатлараро ОСТ 29. 01 – 74 - 84 техник шартлар асосида. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директорининг ўринбосари томонидан ТАСДИ?ЛАНГАН
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан 13.12.2010й.даги №344 сонли буйру?и билан АМАЛГА КИРИТИЛГАН
4. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт – матбаа ижодий уйлари билан КЕЛИШИЛГАН.
5. БИРИНЧИ МАРТА КИРИТИЛИШИ.
6. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Агентлигида 27.12.2010й. №112/053 РЎЙХАТГА ОЛИНДИ кўлаш муддати 2016 йилгача узайтирилди.
Мазкур тармо? стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади
***
Ўзбекистон тармо? стандарти умумий дафтарлар
ТSt 29 - 011 : 2005
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ томонидан Хал?аро ГОСТ 13309-90 стандарт асосида. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг 09.01.2004 йилда тасди?лаган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт – матбаа ижодий уйлари билан КЕЛИШИЛГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан 08.10.2009.№193-сонли буйру?и билан АМАЛГА КИРИТИЛГАН.
4.Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлиги 20.10.2009й. №112/203-сонли ?арори билан ТАСДИ?ЛАНДИ ва АМАЛИЁТГА КИРИТИЛДИ.
5. Илк маротаба киритилди.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида амалиётга киритилиши (амалиётнинг тўхтатилиши ) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти вилоят ва шахар газеталари матбаа безаклаш
ТSt 29 - 014 : 2011
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан TSt 29-014:2006 тармо? стандарт асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 12.10.2011 йилда 258-сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг 12.10.2011 йил 258-сонли буйру?и билан АМАЛГА КИРИТИЛДИ.
4. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт - матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
5. TSt 29-014:2006 ўрнига киритилмо?да.
6. Ўзбекистон стандартлашлариш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлигида 20.02.2011йилда №112/356 сон билан ?ўлланиш муддати 2016 йилгача узайтирилди.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти альбомлар. Матбаа безаклаш
ТSt 29 - 016 : 2011
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан TSt 29-016:2006 тармо? стандарти асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 12.10.2011 йилда 258-сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг 12.10.2011 йил 258-сонли буйру?и билан АМАЛГА КИРИТИЛДИ.
4. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт - матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
5. TSt 29-016:2006 ўрнига киритилмо?да.
6. Ўзбекистон стандартлашлариш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлигида 20.02.2012 йилда №112/354 сон билан ?ўлланиш муддати 2017 йилгача узайтирилди.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти китоб ва альбомлар учун картон ?илофлар
ТSt 29 - 017 : 2011
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан TSt 29-017:2006 тармо? стандарти асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 12.10.2011 йилда 258-сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
3. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг 12.10.2011 йил 258-сонли буйру?и билан АМАЛГА КИРИТИЛДИ.
4. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт - матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
5. TSt 29-017:2006 ўрнига киритилмо?да.
6. Ўзбекистон стандартлашлариш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлигида 20.02.2012 йилда № 112/357 сон билан ?ўлланиш муддати 2017 йилгача узайтирилди.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти факсимил нашрлар турлари ва асосий параметрлари матбаа безаклаш ТSt 29 - 018 : 2011
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан TSt 29-018:2006 тармо? стандарти асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 12.10.2011 йилда 258-сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
3. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг 12.10.2011 йил 258-сонли буйру?и билан АМАЛГА КИРИТИЛДИ.
4. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт - матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
5. TSt 29-018:2006 ўрнига киритилмо?да.
6. Ўзбекистон стандартлашлариш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлигида 20.02.2012 йилда № 112/358 сон билан РЎЙ?АТГА ОЛИНДИ.ва 2017 йилгача узайтрилди.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти блоклари тикилмасдан бириктирилган му?ова жилдли нашрлар
ТSt 29 - 019 : 2011
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан TSt 29-019:2006 тармо? стандарти асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 12.10.2011 йилда 258-сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг 12.10.2011 йил 258-сонли буйру?и билан АМАЛГА КИРИТИЛДИ.
4. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт - матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
5. TSt 29-019:2006 ўрнига киритилмо?да.
6. Ўзбекистон стандартлашлариш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлигида 20.02.2012 йилда № 112/364 сон билан РЎЙ?АТГА ОЛИНДИ ва муддати 2017 йилгача узайтрилди.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти матнли ва расмли нашр оригиналлари, макетлар ва расмларнинг синаш учун чоп этилган нусхалари корректурасининг белгиланиши
ТSt 29 - 020 : 2011
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан TSt 29-020:2006 тармо? стандарти асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 12.10.2011 йилда 258-сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
3. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг 12.10.2011 йил 258-сонли буйру?и билан АМАЛГА КИРИТИЛДИ.
4. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт - матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
5. TSt 29-020:2006 ўрнига киритилмо?да.
6. Ўзбекистон стандартлашлариш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлигида 10.02.2012 йилда № 112/318 сон билан РЎЙ?АТГА ОЛИНДИ. муддати 2017 йилгача узайтрилди.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти чоп этиш сифатига ба?о бериш учун назорат шкалалари
ТSt 29 - 021 : 2011
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан TSt 29-021:2006 тармо? стандарти асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 12.10.2011 йилда 258-сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
3. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг 12.10.2011 йил 258-сонли буйру?и билан АМАЛГА КИРИТИЛДИ.
4. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт - матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
5. TSt 29-021:2006 ўрнига киритилмо?да.
6.Ўзбекистон стандартлашлариш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлигида 20.02.2012 йилда №112/359 сон билан РЎЙ?АТГА ОЛИНДИ. ва 2017 йилгача узайтрилди.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти адабий-бадиий китоб нашрлари. нашрий-матбаа безаклаш
ТSt 29 - 024 : 2011
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан TSt 29-024:2006 тармо? стандарт асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 12.10.2011 йилда 258-сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
3. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг 12.10.2011 йил 258-сонли буйру?и билан АМАЛГА КИРИТИЛДИ.
4. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт - матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
5. TSt 29-024:2006 ўрнига киритилмо?да.
6. Ўзбекистон стандартлашлариш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлигида 20.02.2012 йилда № 112/363 сон билан РЎЙ?АТГА ОЛИНДИ.ва ?ўлланиш муддати 2017 йилгача узайтрилди.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти умумий фойдаланишга мўлжалланган бланка ма?сулотлари. матбаа безаклаш
ТSt 29 - 026 : 2011
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан TSt 29-026:2006 тармо? стандарт асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 12.10.2011 йилда 258-сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
3. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг 12.10.2011 йил 258-сонли буйру?и билан АМАЛГА КИРИТИЛДИ.
4. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт - матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
5. TSt 29-026:2006 ўрнига киритилмо?да.
6. Ўзбекистон стандартлашлариш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлигида 20.12.2012 йилда № 112/360сон билан РЎЙ?АТГА ОЛИНДИ. ?ўлланиш муддати 2017 йилгача узайтрилди.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти муаллифлик ва нашриёт ?ўлёзмалари оригиналлари
ТSt 29 - 027 : 2011
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан TSt 29-027:2006 тармо? стандарти асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 12.10.2011 йилда 258-сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
3. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг 12.10.2011 йил 258-сонли буйру?и билан АМАЛГА КИРИТИЛДИ.
4. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт - матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
5. TSt 29-027:2006 ўрнига киритилмо?да.
6. Ўзбекистон стандартлашлариш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлигида 20.02.2012 йилда № 112/361 сон билан РЎЙ?АТГА ОЛИНДИ. ва ?ўллаш муддати 2017 йилгача узайтрилди.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти энциклопедик лу?ат
TSt 29-028:2012
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан TSt 29-028:2006 тармо? стандарти асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 12.10.2011 йилда 258-сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг 12.10.2011 йил 258-сонли буйру?и билан АМАЛГА КИРИТИЛДИ.
4. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт - матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
5. TSt 29-028:2006 ўрнига киритилмо?да.
6. Ўзбекистон стандартлашлариш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлигида 20,02,2012 йилда № 112/362 сон билан РЎЙ?АТГА ОЛИНДИ.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти босма нусхалар. чоп этишнинг денситометрик меъёрлари. белгилаш услубияти ва кўрсаткичлари
TSt 29-029:2012
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан TSt 29-029:2006 тармо? стандарти асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 12.10.2011 йилда 258-сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг 12.10.2011 йил 258-сонли буйру?и билан АМАЛГА КИРИТИЛДИ.
4. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт - матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
5. TSt 29-029:2006 ўрнига киритилмо?да.
6. Ўзбекистон стандартлашлариш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлигида 13.01.2012 йилда № 112/317 сон билан РЎЙ?АТГА ОЛИНДИ.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти «мактаб кутубхонаси» сериясидаги китоблар
TSt 29-030:2012
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?лаган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? «О`zDAVMATBUОTLITI» институти томонидан тармо? стандарти ТУ 29.01-19-89 асосида ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг «Ўзбекистон»,»Ўкитувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйлари билан КЕЛИШИЛГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директорининг ўринбосари томонидан ТАСДИ?ЛАНГАН.
4. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг 12.10.2011й.№258 сонли буйру?и билан ?айд ?илинди ва АМАЛГА КИРИТИЛДИ.
5. ТУ 29.01-19-89 ўрнига киритилмо?да.
6. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш агентлигида 14.11.2011й. №112/293 сонли ?арори билан РЎЙХАТГА ОЛИНДИ.
Мазкур стандарт ва унга иловалар Ўзбекистон µудудида жорий этилиши (амал ?илишининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этилган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти ози?- ов?ат ичимлик бутилкаларига этикетка ва колереткалар
TSt 29-031: 2006
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофик, «O'ZDAVMATBUOTLITI» институти томонидан ГОСТ 16353-70 стандарти асосида ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйлари билан КЕЛИШИЛГАН.
3. Ўзбекстон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директорининг ўринбосари томонидан ТАСДИ?ЛАНГАН.
4. ГОСТ 16353-70 ўрнига киритилмо?да.
5. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификациялаштириш агентлигида 14.11.2011й. № 112/294 сонли ?арори билан РЎЙХАТГА ОЛИНДИ.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этилган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти расм дафтари ва албомлар
TSt 29-032: 2009
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? «О'ZDAVMATBUOTLITI» институти томонидан тармо? стандарти ГОСТ 5.406-70 асосида ИШЛАБ ЧИЈИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйлари КЕЛИШИЛГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директорининг ўринбосари томонидан 13.12.2010й. № 344 сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
4. ГОСТ 5.406-70 ўрнига киритилмо?да.
5. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология, ва сертификациялаштириш агентлигида 29.12.2010 йил №112/055 сонли буйру?и билан РЎЙХАТГА ОЛИНДИ.
Мазкур стандарт ва унга иловалар Ўзбекистон худудида жорий этилиши (амал ?илишининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этилган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти кундалик рейтинг дафтари
TSt 29-033: 2009
СЎЗ БОШИ
1. «OzDAVMATBUOTLITI» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма?камасининг 2009 йил 18 августдаги «Истеъмол бозорини ёзув дафтарлари билан таъминлашни тартибга солиш чора-тадбирлари тў?рисида»ги 234-сонли ?арорига мувофи? ТSt 29-033:2007 (ТУ 29.01-19-89) тармо? стандартига ўзгартириш ва ?ўшимчалар КИРИТИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, Ўзбекистон Республикаси Хал? таълими вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Республика Бош Давлат санитария врачи, Республика Маънавият тар?ибот маркази, Миллий ?оя ва мафкура илмий-амалий маркази, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом, А.Чўлпон номидаги нашриёт - матбаа ижодий уйлари билан КЕЛИШИЛГАН
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг 08.10.2009 йилдаги №193-сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
4. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлиги «Ўзстандарт»нинг 20.10.2009й. № 112/202-сонли ?АРОРИ билан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН.
Мазкур стандарт ва унга иловалар Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этилган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти мактаб дафтарлари
TSt 29-036: 2009
СЎЗ БОШИ
1.«OzDAVMATBUOTLITI» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма?камасининг 2009 йил 18 августдаги «Истеъмол бозорини ёзув дафтарлари билан таъминлашни тартибга солиш чора-тадбирлари тў?рисида»ги 234-сонли ?арорига мувофи? ТSt 29-036:2007 (ГОСТ 12063-89) тармо? стандартига ўзгартириш ва ?ўшимчалар КИРИТИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, Ўзбекистон Республикаси Хал? таълими вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Республика Бош Давлат санитария врачи, Республика Маънавият тар?ибот маркази, Миллий ?оя ва мафкура илмий-амалий маркази, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйлари билан КЕЛИШИЛГАН
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг 08.10.2009 й №193-сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
4. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлиги «Ўзстандарт»нинг 20.10.2009й. № 112/147 ?АРОРИ билан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН.
Мазкур тармо? стандарти ва унинг иловалари Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти ижтимоий, оммавий, сиёсий нашрлар техникавий талаблар матбаа безаклаш
TSt 29-037: 2009
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан TSt 29-037:2007 тармо? стандарти асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 20.07.2012 йилда №229-сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт - матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
4. TSt 29-037:2007 ўрнига киритилмо?да.
5. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Агентлигида 29.01.2013 йилда №112/369- сон билан РЎЙ?АТГА ОЛИНДИ.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти нашриёт– матбаа ма?сулотларининг асосий ўлчов бирликлари (тизими - ани?ланиши – ?ўлланилиши) TSt 29 - 038 : 2007
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг «O'ZDAVMATBUOTLITI» томонидан давлат стандарти ОСТ 14-40 асосида Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом, Чўлпон номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриётлари билан КЕЛИШИЛГАН.
3. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги Бош директории томонидан 19.04.2007й. № 44 сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
4. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлиги «Ўзстандарт» 19.06.2007й.даги № 05-30 билан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ва АМАЛГА КИРИТИЛГАН.
5. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлиги «Ўзстандарт» 14.08.2012 йилдаги № 112//155101 билан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ва АМАЛГА КИРИТИЛГАН.
6. ОСТ 14-40 ўрнига киритлмо?да.
Мазкур давлат стандарти ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти китоб нашрлари. Умумий техникавий шартлар
TSt 29-039:2007
СЎЗ БОШИ
1. Тармо? стандарти Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг МЧЖ «О`zDAVMATBUOTLITI» томонидан Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасдиілаган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?. ?улом, «Чўлпон» номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйлари ва «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 19.04.2007й. № 44 сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
4.Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги «Ўзстандарт» 22.06.2007 йилда № 05-32 билан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН.

5.Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги «Ўзстандарт» 14.08.2012 йилда № 112/156/01 билан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН.
6. ГОСТ 29.124 ўрнига киритилмокда.
Мазкур тармо? стандарти ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «¤зстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган к?рсаткичда босиб чиіилади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти болалар учун китоб нашрлари
TSt 29-040:2013
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан TSt 29-040:2007 тармо? стандарт асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 20.07.2012 йилда №229-сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт - матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
4. TSt 29-040:2007 ўрнига киритилмо?да.
5. Ўзбекистон стандартлашлариш, метрология ва сертификациялаштириш Агентлигида 29.01.2013 йилда №112/368-сон билан РЎЙ?АТГА ОЛИНДИ.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти ў?ув-техник плакатлари
TSt 29-041:2013
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан TSt 29-041:2007 тармо? стандарти асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 21.02.2012 йилда №06-17/07-сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт - матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
4. TSt 29-041:2007 ўрнига киритилмо?да.
5. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Агентлигида йилда 11.06.2007й.№112/154-сон билан РЎЙ?АТГА ОЛИНДИ.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти адабий-бадиий журналлар. Нашрий-матбаа безаклаш
TSt 29-042:2013
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги МЧЖ «О`ZDAVMATBUOTLITI» институти томонидан ОСТ 29.74-82 тармо? стандарти асосида Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?лаган «Стандартларни ?айта рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи?, ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Шар?» матбаа-нашриёт концерни, «Ўзбекистон», «Ўкитувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистан миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 20.07.2012й. № 229 сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
4. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлиги «Ўзстандарт»ининг 05.02.2013 йилдаги № 112/372 ?АРОРИ билан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН.
5. ТSt 29-042:2007 ўрнига киритилмо?да.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг ¤збекистон худудида жорий этиши (амал ?илишининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этилган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти кичик хажмли иллюстрацияланган оммабоп журналлар (оммавий-сиёсий ва адабий-бадиий) нашрий матбаа безаклаш
TSt 29-043:2013
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг «O'ZDAVMATBUOTLITI» томонидан тармо? стандарти ОСТ 29.75-82 асосида Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?лаган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси» га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом, А.Чўлпон номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедитяси» Давлат илмий нашриётлари билан келишилган.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 20.07.2012й. № 229 сонли буйру?и билан тасди?ланган.
4. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлиги «Узстандарт» 05.02.2013й. № 112/371 томонидан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН
5. TSt 29-043:2007 ўрнига киритилмо?да
Мазкур тармо? стандарти ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Узстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти болалар учун журналлар. Нашрий – матбаа безаклаш
TSt 29-044:2013
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги МЧЖ «O`zDAVMATBUOTLITI» институти томонидан ОСТ 29.90-83 тармо? стандарти асосида Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?лаган «Стандартларни ?айта рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси» га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги, «Шар?» матбаа-нашриёт концерни, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйлари билан КЕЛИШИЛГАН.
3. Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 12 июл 2007й. № 84 сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
4.Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлиги «Узстандарт» 05.09.2007 йилда № 05-49 ?АРОРИ билан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН.
5. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлиги «Узстандарт» 09.07.2012 йилда №112/161/01 ?АРОРИ билан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН.
6. ОСТ 29.90-83 ўрнига киритилмо?да.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон худудида жорий этилиши (амал ?илишининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этилган кўрсаткичда босиб чи?илади.
Ўзбекистон тармо? стандарти илмий - оммабоп журналлар нашрий - матбаа безаги
TSt 29-045:2013
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги МЧЖ «OzDAVMATBUOTLITI» томонидан тармо? стандарт ОСТ 29.94-84 асосида Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?лаган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом, Чўлпон номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриётлари билан КЕЛИШИЛГАН
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 08.06.2007й. № 65 сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
4. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлиги «Ўзстандарт» ининг 13.07.2007 йилдаги № 05-36 ?АРОРИ билан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН
5. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлиги «Ўзстандарт» ининг 09.07.2012 йилдаги № 112/157/01 ?АРОРИ билан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН
6. ОСТ 29.94-84 ўрнига киритилмо?да
Мазкур тармо? стандарти ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илинишининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» Агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти календарлар
TSt 29-046:2013
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг «O'ZDAVMATBUOTLITI» институти томонидан ТУ 29.01-35-89 асосида Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?лаган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича тадбирлар режаси» га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом, Чўлпон номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан келишилган.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 2008й. 25 июлда № 90 сонли буйру?и билан тасди?ланган.
4. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлиги «Ўзстандарт» нинг 03.09.2008й. № 05-111 ?АРОРИ билан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН
5. Биринчи марта киритилиши
Мазкур тармо? стандарти ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда эълон ?илинади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти ён дафтарчалар
TSt 29-047:2013
СЎЗ БОШИ
1.Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги МЧЖ «OzDAVMATBUOTLITI» томонидан тармо? стандарт ОСТ 81-43-78 асосида Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?лаган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом, Чўлпон номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриётлари билан КЕЛИШИЛГАН
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 08.06.2007й. № 65 сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
4. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлиги «Ўзстандарт» 05.09.2007 даги № 05-49 томонидан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН
5. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлиги «Ўзстандарт» 09.07.2012 йилдаги №112/162/01 томонидан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН
6. ОСТ 81-43-78 ўрнига киритилмо?да
Мазкур тармо? стандарти ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илинишининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» Агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти болалар учун китобчалар
TSt 29-048:2013
СЎЗ БОШИ
1.Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги МЧЖ «OzDAVMATBUOTLITI» томонидан тармо? стандарт ТУ 29-03-238-79 асосида Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?лаган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом, Чўлпон номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриётлари билан КЕЛИШИЛГАН
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 08.06.2007й. № 65 сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
4. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлигида 13.07.2007й.даги № 05-36 РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН
5.Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлигида 09.07.2012 йилдаги №112/158/01 РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ВА АМАЛГА КИРИТИЛГАН
6. ТУ 29-03-238-79 ўрнига киритилмо?да
Мазкур тармо? стандарти ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илинишининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти кўзи ожизлар учун рельеф-ну?тали нашрлар
TSt 29-049:2013
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг «O'ZDAVMATBUOTLITI» томонидан давлат стандарти ТУ 29.01-44-86 асосида Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?лаган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, Ўзбекистон кўзи ожизлар жамияти, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом, Чўлпон номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриётлари билан КЕЛИШИЛГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 10.12.2007й. № 158 сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
4. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлиги «Ўзстандарт» 5.03.2008й.даги № 05-85 билан РЎЙХАТГА ОЛИНГАН ва АМАЛГА КИРИТИЛГАН.
5. ТУ 29.01-44-86 ўрнига киритлмо?да.
Мазкур давлат стандарти ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишининг тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти девонхона китоблари ва ?исобга олиш китоблари
умумий техник шартлар
TSt 29-050:2013
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ ва ТТЕСИ Матбаа ва босма ма?сулотлари дизайни кафедраси томонидан тармо? стандарти ОСТ 13-124-81 асосида Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот Агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», «?.?улом», «Чўлпон» номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН
3. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлигида 05.09.2007 йилдаги №112/162 Рўйхатга олинган ва амалга киритилган
4. ОСТ 81-108-76 ўрнига киритилган.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» Агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти илмий ва ишлаб чи?ариш журналлари.
TSt 29-051:2013
СЎЗ БОШИ
1. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг Ўзбекистон матбаа ЛИТИ ва ТТЕСИ Матбаа ва босма ма?сулотлари дизайни кафедраси томонидан тармо? стандарти ОСТ 29.33-78 асосида Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўйхатга олиш бўйича ташкилий режаси»га мувофи? ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги, «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», «?.?улом», «Чўлпон» номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН
3. Ўзбекистон Стандартлаштириш, Метрология ва Сертификатлаштириш Агентлигида 05.09.2007 йилдаги. №112/162 Рўйхатга олинган ва амалга киритилган
4. ОСТ 29.33-78 ўрнига киритилган.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» Агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?илади.
***
Ўзбекистон тармо? стандарти ма?сулот сифати кўрсаткичлари тизими
матбаа бўё?лари .
TSt 29-054:2013
СЎЗ БОШИ
1. «O’ZDAVMATBUOTLITI» томонидан TSt 29-054:2007 тармо? стандарти асосида ва 09.01.2004 йилда тасди?ланган «Стандартларни рўй?атга олиш бўйича ташкилий режаси» асосида Тошкент тў?имачилик ва енгил саноат институти «Матбаа ишлаб чи?ариш технологияси ва дизайни» кафедраси томонидан ?айта ИШЛАБ ЧИ?ИЛДИ.
2. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги Бош директори томонидан 20.07.2012 йилда № 229-сонли буйру?и билан ТАСДИ?ЛАНГАН.
3. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг «Ўзбекистон», «Ў?итувчи», ?.?улом номидаги ва Чўлпон номидаги Нашриёт - матбаа ижодий уйлари, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти билан КЕЛИШИЛГАН.
4. TSt 29-054:2007 ўрнига киритилмо?да.
5. Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Агентлигида 5 февраль 2013 йилда № 112/370-сон билан РЎЙ?АТГА ОЛИНДИ.
Мазкур стандарт ва унга иловаларнинг Ўзбекистон ?удудида жорий этилиши (амал ?илишини тўхтатилиши) тў?рисидаги маълумот «Ўзстандарт» агентлиги томонидан чоп этиладиган кўрсаткичда босиб чи?арилади.